Els nous reptes de la formació professional han impulsat una millora en la percepció social d’aquesta modalitat. Tanmateix, encara existeixen aspectes a millorar en les ofertes laborals dirigides als joves. Els canvis en el nou currículum de la LOMLOE (LLO 3/2020) (RD 157/2022 de l’1 de març i RD217/2022 del 29 de març) destaquen les matèries transversals on es tracten temes com l’educació ambiental, el consum, la sexualitat i la igualtat entre altres. En aquest sentit, els programes d’aprenentatge són els més adequats als objectius que persegueixen aquests desenvolupaments disciplinaris transversals.

Aquests eixos transversals ja apareixen a la LOGSE (LLO/1/1990 del 3 d’octubre de 1990) com a continguts circulars obligatoris. Definit en el seu moment com un tema identificat per una situació en qüestió o per rellevància social derivada dels patrons de desenvolupament actuals, recorre o globalitza l’anàlisi del currículum en l’àmbit social i educatiu, incloent-hi totes les seves complexitats conceptuals i dimensions ètiques i reinterpretació.

Ara, el Centre d’Educació té altres prioritats o emergències com un currículum competencial, el canvi metodològic i organitzatiu, els programes d’inclusió, etc. El desenvolupament del currículum sobre aquests temes o eixos no contradiu l’enfocament competencial del nou currículum. La transversalitat i la globalització són característiques i condicions pròpies de les competències clau i específiques del currículum, i l’objectiu competencial de l’aprenentatge és que l’alumnat apliqui l’aprenentatge de manera global per resoldre situacions en diferents contextos.

En el cas de la formació professional, una de les assignatures transversals més importants per l’alumne és la formació i orientació laboral (FOL), ja que ajuda a l’alumnat a sortir preparat pel món laboral. L’assignatura permet als alumnes familiaritzar-se amb els seus drets i obligacions com futurs treballadors o emprenedors. El docent ajuda al l’alumne a dirigir el seu projecte professional, en el cas que l’alumne vulgui emprendre, o dissenyar la seva carrera professional. A l’aula treballen aspectes fonamentals com l’autoconeixement i el coneixement de les competències millors valorats en l’àmbit laboral.

A més de treballar les diferents situacions que poden passar els alumnes, a l’assignatura també es treballen temes com per exemple la prevenció de riscos laborals per connectar amb la realitat, plantejant situacions i com solucionar-les en un futur.

Per tant, hem d’aprofitar aquesta oportunitat institucional per continuar treballant en l’eix transversal, des de la transversalitat i des de plantejaments ètics als continguts curriculars.