En l’era digital, la tecnologia s’ha convertit en una part integral de la vida quotidiana, afectant diverses facetes de la nostra existència, incloent-hi la manera en què els nens aprenen i llegeixen.

Cada vegada més, els nens passen temps llegint en pantalles, ja sigui a través de tauletes, telèfons mòbils o ordinadors.

Aquest canvi en els hàbits de lectura ha generat preocupació entre els pares, educadors i professionals de la salut, donat que encara hi ha preguntes sense resposta sobre l’efecte que aquesta pràctica pot tenir en el desenvolupament dels nens.

En aquest article, explorarem alguns d’aquests interrogants i buscarem entendre el seu impacte en la infància.

1. Quin impacte té la lectura en pantalla en el desenvolupament cerebral dels nens?

La ciència ha demostrat que el cervell dels nens és altament plàstic i susceptible d’adaptar-se a noves situacions i estímuls. No obstant això, sorgeix la pregunta de si llegir en pantalles podria alterar aquest desenvolupament cerebral de manera significativa.

Hi ha estudis en curs per investigar com la lectura digital pot afectar l’adquisició de competències lingüístiques i cognitives en comparació amb la lectura en paper.

2. La lectura en pantalles afecta la comprensió lectora dels nens?

La comprensió lectora és una habilitat fonamental per a l’èxit acadèmic i personal.

Malgrat que els dispositius electrònics ofereixen una experiència de lectura interactiva amb possibilitats d’animacions i multimèdia, s’ha plantejat la qüestió de si aquesta interactivitat pot ser distractiva i afectar negativament la comprensió lectora dels nens enfront de la lectura tradicional en paper.

3. Existeixen diferències en la retenció de la informació llegida en pantalles enfront del paper?

Un altre aspecte que desperta interrogants és si els nens retenen la informació llegida en pantalla de la mateixa manera que ho fan quan llegeixen en format imprès.

Algunes recerques sugereixen que el cervell processa la informació de manera diferent en funció del medi utilitzat per llegir, cosa que pot afectar la capacitat de recordar i assimilar la informació.

4. És la lectura en pantalla un factor en l’augment de l’ansietat i la distracció entre els nens?

La disponibilitat d’Internet i les xarxes socials pot provocar distraccions durant la lectura en pantalla, especialment entre els nens i adolescents.

A més, aquesta constant exposició a la tecnologia podria contribuir a l’augment de l’ansietat i problemes d’atenció. Això planteja la necessitat d’entendre millor com la lectura digital pot influir en l’estat emocional i el benestar psicològic dels nens.

5. Quina és la influència del temps d’exposició a pantalles en la salut visual dels nens?

La salut visual és una preocupació creixent entre els nens que passen moltes hores davant de pantalles il·luminades.

Encara que alguns estudis han analitzat aquesta qüestió, encara no s’ha arribat a una conclusió definitiva sobre l’impacte que té el temps d’exposició a pantalles en el desenvolupament de la visió dels nens.

En resum, malgrat l’abundant utilització de pantalles per a la lectura entre els nens, encara hi ha moltes preguntes sense resposta sobre l’efecte d’aquesta pràctica en el seu desenvolupament i benestar.

És essencial realitzar més investigacions per entendre millor com la lectura en pantalles afecta els nens en l’àmbit cognitiu, emocional i físic. Fins que hi hagi una comprensió més completa, és fonamental que els pares i educadors fomentin una combinació equilibrada entre la lectura en pantalla i en paper per garantir un aprenentatge òptim i una infància saludable per als nens.