La formació professional (FP) és una opció educativa cada vegada més demandada per part dels joves i adults que busquen una formació pràctica i orientada al món laboral. En els últims anys, hem pogut constatar que la demanda de places d’FP ha ultrapassat les previsions inicials de l’Administració, deixant molts sol·licitants sense plaça o sense poder accedir a les opcions desitjades en un primer torn.

Entre els experts en l’àmbit educatiu hi ha un consens clar en atribuir el desajust entre l’oferta i la demanda de places, entre altres factors, a una manca d’efectivitat en l’orientació de l’alumnat.És aquí on es fa evident la importància de desenvolupar el decret d’orientació educativa, que ha de proporcionar un marc clar i coherent per a l’orientació dins del sistema educatiu, abastant totes les etapes, des de l’educació bàsica fins a la formació professional. Fins ara, l’orientació s’ha centrat principalment en l’educació bàsica, deixant un buit en l’acompanyament dels estudiants que opten per la via de l’FP.

A més, hem de ser conscients de les xifres d’abandonament escolar prematur que s’han registrat a Catalunya. Actualment, Catalunya lidera l’abandonament escolar prematur a l’Estat espanyol i a Europa, amb una xifra alarmant del 16,9%. Aquestes xifres evidencien els reptes de la globalització, la digitalització i la formació contínua.

Per millorar aquesta situació, són necessaris compromisos concrets per millorar l’orientació i l’acompanyament dels estudiants en el seu camí educatiu i professional. Un dels compromisos fonamentals és l’aprovació del decret d’orientació educativa, que ha de servir com a marc referencial per a tot el sistema educatiu a Catalunya. Aquest decret ha de garantir que l’orientació sigui un aspecte prioritzat i present en totes les etapes educatives, incloent-hi l’FP.

Aquest model ha de ser desplegat arreu de Catalunya, alineant els programes dels departaments competents per donar suport a les fires amb els principis acordats per la Comissió Rectora. Les fires de formació i orientació són una oportunitat clau perquè els estudiants coneguin l’ampli ventall de possibilitats que ofereix l’FP i prenguin decisions informades.

D’altra banda, és fonamental proporcionar una persona orientadora en cada centre de formació professional. Aquests professionals, amb perfil d’orientador i assessor, han de ser una figura present en els centres educatius per acompanyar i guiar els estudiants en el seu procés de presa de decisions, fomentant l’autonomia i la consciència dels seus interessos i habilitats.

L’orientació, en definitiva, es converteix en una eina imprescindible per combatre l’abandonament escolar prematur i millorar l’adequació de l’oferta formativa. És necessari que les institucions educatives, els agents socials i les administracions treballin conjuntament per garantir una orientació efectiva i de qualitat, que afavoreixi la igualtat d’oportunitats i permeti als estudiants prendre decisions informades sobre el seu futur educatiu i professional.

En resum, la situació actual de la demanda de places d’FP a Catalunya requereix una atenció especial a l’orientació dels estudiants. La implementació del decret d’orientació educativa, juntament amb l’establiment d’un nou model de fires de formació i orientació i la presència de persones orientadores en els centres de formació professional, són compromisos fonamentals per millorar aquesta situació. L’orientació es converteix en una eina clau per combatre l’abandonament escolar prematur i assegurar una oferta formativa adequada i adaptada a les necessitats dels estudiants i del mercat laboral.