Les escoles concertades adverteixen que molts centres estan patint per la greu situació econòmica. Només aquest mes de novembre han entrat a la xarxa pública tres escoles concertades i, des de l’aprovació de l’estatut de 2019 que regula les escoles concertades, hi ha 11 escoles concertades. És una opció que demanen quan el seu mitjà de vida està en joc.

A Catalunya hi ha més de 700 centres en situació social desfavorida que es consideren d’alta o molt alta complexitat. Pel que fa a escoles i institucions de tot l’estat, les escoles públiques d’alta i més complexitat representen el 18,9% i les escoles concertades el 2,4%. Són escoles amb una clara voluntat social, una realitat ben diferent a la d’alguns anomenats centres d’elit situats en barris benestants i que cobren a les famílies unes quotes elevades.

Malgrat la seva complexitat, aquests centres no reben els mateixos recursos per atendre la diversitat que els centres públics, que sí que discriminen activament i assignen més professors.

Segons un estudi realitzat pel Síndic de Greuges, determina que un 68% dels centres públics més complexos tenen aules d’acollida. Per contra, només el 45,5% dels centres concertats aules d’acollida. A més, l’escola concertada pateix un retard en el cobrament de partides. En referim a les ajudes que es realitzen en beques menjador o a les ajudes de l’alumnat més vulnerable.  De fet, fins enguany no havien cobrat cap subvenció per cada estudiant amb necessitats socioeconòmiques que es va matricular l’any passat. Tot això, sumat a l‘infrafinançament crònic de què es queixen des de fa anys, i al teló de fons d’una crisi econòmica que castiga els entorns més desfavorits, ha destruït molts projectes pendents.

Educació assegura que els pagaments es realitzen puntualment al centre.

El Departament d’Ensenyament reconeix la insuficiència de fons i els pagaments endarrerits i garanteix que les taxes del curs es cobraran a temps. «Hem publicat les bases reguladores del finançament addicional per a estudiants desfavorits amb sis mesos d’antelació, perquè els centres puguin pagar les seves subvencions per al curs en curs», ha assegurat Ramon Montes, director general de centres concertats i privats.

Des de la Confederació de Centres Autònoms d’Ensenyament de Catalunya insistim en la publicació dels requisits de les subvencions. Educational Assurance està treballant per augmentar el finançament de les escoles concertades. També està previst un nou projecte d’ordenança d’harmonització per al primer trimestre de l’any vinent, que posaria fi al desequilibri actual entre les escoles concertades.