Avaluació de l’expressió oral de sisè curs de l’Educació Primària i quart curs de l’ESO (2023-2024)

Obligació:

Realitzar la prova d’avaluació de l’expressió oral corresponent al curs 2023-2024

Durant el període comprès entre el 29 d’abril i el 20 de desembre de 2024 els centres educatius realitzaran la prova d’avaluació de l’expressió oral dels alumnes de 6è d’educació primària i de 4t d’ESO.

Els centres que hagin estat inclosos en la prova mostral, hauran de realitzar-les entre el 29 d’abril i el 17 de maig de 2024. En aquest cas, se’ls informarà de la seva inclusió en la mostra durant el mes de març de 2024.

Els centres que no formin part de la mostra podran aplicar les proves durant tot l’any 2024, a partir del 29 d’abril. Els que les apliquin entre setembre i desembre de 2024, hauran de fer-ho amb el nou alumnat de 6è d’educació primària i de 4t d’ESO. L’objectiu serà conèixer el marge de millora de l’alumnat durant el curs 2024-2025.

Les proves que es realitzaran avaluaran els alumnes de 6è d’educació primària i de 4t d’ESO en la seva expressió oral en llengua catalana, llengua castellana i aranès (si és el cas). Té caràcter formatiu i orientador per als centres i per al conjunt de la comunitat educativa.

Fonament jurídic:

Resolució EDU/643/2024, de 4 de març, per la qual s’aproven les directrius per a la realització de la prova d’avaluació de l’expressió oral de sisè curs de l’educació primària i de quart curs de l’educació secundària obligatòria i es convoca la prova per al curs 2023-2024, publicada al DOGC núm. 9117 de data 7 de març de 2024.

Exempcions:

Poden quedar exempts de realitzar la prova o algun dels seus exercicis l’alumnat següent:

a) L’alumnat que s’ha incorporat al sistema educatiu català en els dos darrers anys sense tenir un coneixement suficient de les llengües de la prova.

b) L’alumnat amb necessitats educatives especials derivades de discapacitats físiques, psíquiques o sensorials que repercuteixin en desfasaments greus de l’aprenentatge. Es tindran en compte els informes de les necessitats educatives d’aquest alumnat.

c) L’alumnat que, per malaltia prolongada o per situacions administratives o jurídiques, no puguin assistir al centre.

L’alumnat que es trobi en alguna d’aquestes circumstàncies però que pugui realitzar la prova, seguirà el procés ordinari de realització i avaluació.