Avaluació de diagnòstic del quart curs de l’Educació Primària (2023-2024)

Obligació:

Realitzar la prova d’avaluació de diagnòstic del 4t curs de l’educació primària corresponent al curs 2023-2024.

Durant el període del 2 al 30 d’abril de 2024 (el dia que determini el centre educatiu) els alumnes de quart curs d’educació primària de tots els centres realitzaran la prova d’avaluació de diagnòstic de l’educació primària corresponent al curs 2023-2024.

La prova avalua les competències i els coneixements de l’alumnat de quart curs de l’educació primària.

Té caràcter formatiu i orientador per als centres i informatiu per a la comunitat educativa i és de caràcter obligatori.

Proporciona als docents indicadors pedagògics per orientar i organitzar les activitats d’ensenyament i aprenentatge. També completa la informació dels centres per identificar el grau d’assoliment de les competències i coneixements de cada alumne així com els factors que li poden dificultar el seguiment de les activitats d’aprenentatge.

Avalua les competències de les següents àrees:

1. Matemàtiques.

2. Llengua catalana i literatura.

3. Llengua castellana i literatura.

4. Llengua anglesa.

5. Coneixement del medi natural, social i cultural.

Fonament jurídic:

RESOLUCIÓ EDU/350/2024, de 9 de febrer, per la qual s’aproven les directrius per a la realització de la prova d’avaluació de diagnòstic de quart curs de l’educació primària i es convoca la prova per al curs 2023-2024, publicada al DOGC núm. 9102 de data 15 de febrer de 2024.  

Exempcions:

Pot quedar exempt de realitzar la prova o algun dels seus exercicis l’alumnat següent:

a) L’alumnat que s’ha incorporat al sistema educatiu català en els darrers dos anys i no té un coneixement suficient de les llengües de la prova.

b) L’alumnat amb necessitats educatives especials derivades de discapacitats físiques, psíquiques o sensorials, que repercuteixen en desfasaments greus de l’aprenentatge. Es tindran en compte els informes de les necessitats educatives d’aquest alumnat.

c) L’alumnat que per malaltia prolongada o per situacions administratives o jurídiques no puguin assistir al centre.

L’alumnat que es trobi en alguna d’aquestes circumstàncies però que pugui realitzar la prova o alguna de les seves competències, seguirà el procés ordinari de realització i avaluació de la prova.